Shuffle

Shuffle #1, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm
Shuffle #2, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm
Shuffle #3, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm
Shuffle #4, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm
Shuffle #5, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm
Shuffle #6, 2014, acrylic on paper, 57 x 82 cm

Tags: ,